دوره ها

مدیریت باغات گردو

ک دوره آموزشی غیر حضوری صوتی +صوت اسلاید هست که بواسطه مطالب علمی و عملی این دوره میتوانیم مدیریت باغات گردو را به صورت اصولی در همه جوانب هم آبیاری هم تغذیه هم مبارزه با علف هرز هم …. انجام دهیم